Základní informace:

Název organizace:    Pečovatelská služba Kutná Hora, příspěvková organizace

Adresa:                            Pirknerovo nám. 202, 284 01 Kutná Hora

IČO:                                   61926973

Právní forma: příspěvková organizace s vlastní právní subjektivitou

Zřizovatel:                     Město Kutná Hora

Zřízena ke dni:            1.7.1995

Zřizovací listina:  vydána dne  30.6.1995 na základě usnesení zastupitelstva

Města Kutná Hora č. 76/95 ze dne 23.3.1995

 

Naše organizace navazuje na pečovatelskou službu, která byla v Kutné Hoře založena již v 70-tých letech minulého století. Tehdy byla součástí Okresního ústavu sociálních služeb.

Předmět hlavní činnosti:

 • poskytování terénních a ambulantních pečovatelských služeb;
Organizační složky:
 • PS KH Pirknerovo nám. 202, Kutná Hora (vedení organizace, provozní účetní, zázemí pracovníků sociální péče);
 • Centrum ambulantních služeb – U Havírny 922, Kutná Hora;
 • Zázemí terénních pracovníků sociální péče – Školní 401, Kutná Hora.

Hlavní cíle:

 • spolupracovat s klientem, jeho rodinou a institucemi návazné sociální sítě v zájmu zajištění či zlepšení situace klienta;
 • provádět činnosti vedoucí ke zlepšení a udržení soběstačnosti a samostatnosti klienta, při tom přistupovat ke klientovi jako k jedinečné lidské bytosti mající své individuální potřeby;
 • dále rozšiřovat penzum poskytovaných služeb a klientely;
 • uspokojovat co nejvíce zájemců o službu;
 • podporovat celoživotní vzdělávání pracovníků;
 • dodržovat standardy kvality sociálních služeb;
 • soustavně kontrolovat a hodnotit poskytované služby.
Důležitým prvkem při poskytování sociálních služeb je kvalita. Služby poskytujeme v souladu se Standardy kvality sociálních služeb“. Nedílnou součástí pracovního chování a jednání pracovníků je etika. Zásady etického chování jsou obsaženy v dokumentu “Etický kodex PS KH“.
Sociální služby jsou poskytovány občanům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, zejména z důvodu snížené samostatnosti, soběstačnosti, mobility, věku nebo zhoršeného zdravotního stavu, tedy občanům, kteří jsou odkázání na pomoc druhých při péči o sebe a svoji domácnost.

Cílová skupina:

 • osoby s chronickým onemocněním,
 • osoby se zdravotním postižením,
 • rodiny s dítětem/dětmi
 • senioři

Věková struktura uživatelů:

 • bez omezení věku

Pečovatelská služba je klientům poskytována ve městě Kutná Hora a v obcích regionu, se kterými máme uzavřenou smlouvu na poskytování sociálních služeb. Sociální služby jsou poskytovány ve formě terénní (v domácnostech klientů) a ambulantní (U Havírny 922).

 Principy a zásady, kterými se řídí pracovníci PS KH při práci s klienty:

 • dodržování práv klientů (základních lidských práv, jež jsou dána právním systémem ČR, práv vztahujících se k poskytovaným službám) – pracovníci dbají na to, aby nedocházelo k porušování práv klientů, respektují hodnotu a důstojnost každého člověka;
 • rovný přístup bez diskriminace k osobám rozdílného původu, rasy, postavení, věku, pohlaví, sexuální orientace, postižení, náboženského vyznání, atd.;
 • respektování volby a svobodného rozhodování klientů – pracovníci respektují svobodné rozhodování klientů týkající se druhu a četnosti poskytovaných služeb, volby pracovníka, atd.;
 • respektování individuality klienta (politických názorů, životních hodnot, zdravotního postižení, atd.);
 • flexibilita – služby se pružně přizpůsobují potřebám klienta;
 • diskrétnost, zachovávání mlčenlivosti, respekt k soukromí klienta;
 • odbornost, kvalita poskytované sociální služby;
 • dodržování profesní etiky;
 • týmová spolupráce.
Dlouhodobým cílem PS KH je poskytovat klientům pečovatelské služby na profesionální úrovni a neustále zvyšovat jejich kvalitu. Naší snahou je vyhovět potřebám a přáním klientů vždy v rámci možností. Důraz klademe na to, abychom se na četnosti a způsobu poskytování služeb s klientem domluvili, aby nedocházelo ke komplikacím či nedorozuměním. Také dbáme na to, aby příliš často nedocházelo ke změně pracovníka sociální péče (klíčového pracovníka), tedy k narušení již vytvořeného přátelského vztahu mezi klientem a pečujícím pracovníkem. 
V oblasti péče o klienty spolupracujeme zejména s:
 • Oblastní nemocnicí Kolín – nemocnicí Kutná Hora (zdravotně-sociální pracovnice, oddělení LDN);
 • Městským úřadem Kutná Hora (odbor sociálních věcí a zdravotnictví);
 • LCC domácí péče;
 • tísňová péče “Život plus, z.ú.”;
 • občanským sdružením “Digno”;
 • Českým červeným křížem Kutná Hora – Alice (domácí péče);
 • praktickými a odbornými lékaři.

Zřizovací listina:

Zřizovací listina

Organizační struktura:

Organizační struktura PS KH

Povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace