Klientům jsou poskytovány základní a fakultativní sociální služby. Základní sociální služby jsou vymezeny zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách) a musí být v rámci výkonu pečovatelské služby zajištěny.

Sociální služby poskytujeme za úhradu. Ceny jsou uvedeny v „Ceníku služeb“, který naleznete v sekci „Ke stažení“, případně si jej můžete vyžádat telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu (sekce „Kontakty“).

Základní sociální poradenství je bezplatnou službou. Je určeno pro osoby, které se dostaly do tíživé životní situace, patří do cílové skupiny a potřebují se zorientovat v možnostech, jak nastalou situaci řešit.

 

Jaký je postup při zavádění pečovatelské služby?

 • Služby poskytujeme pouze osobám, které jsou uvedeny v cílové skupině.
 • Žadatele navštíví sociální pracovnice v jeho domácnosti nebo tam, kde se v daném období nachází – např. u rodiny za účelem provedení sociálního šetření. Prokáže se služebním průkazem a občanským průkazem. Informuje ho o našich službách, zjišťuje jeho požadavky, potřeby i přání. Žadatel si může k jednání přizvat rodinného příslušníka nebo jinou osobu.
 • Doklady potřebné pro zavedení pečovatelské služby:
   • občanský průkaz;
   • pokud je žadatel účastníkem odboje, předkládá příslušné doklady
 • S žadatelem je sepsána „Žádost o zavedení pečovatelské služby“ a následně uzavřena „Smlouva o poskytování sociálních služeb“.
 • V případě, že nelze uspokojit veškeré požadavky žadatele, sociální pracovnice ho seznámí s možností řešení a nabídne mu možnost zajištění těchto služeb u jiné organizace, která má poskytování takových služeb registrováno.

Sociální služby jsou klientům poskytovány:

 • pracovní dny – v době od 6.30 hod. do 15.00 hod., večerní služby v domácnosti klientů od 17.00 hod. do 20.00 hod.;
 • sobota, neděle a státní svátky – v době od 7.30 hod. do 13.30 hod., večerní služby v domácnosti klientů od 17.00 hod. do 20.00 hod.

Provoz Centra denních služeb (U Havírny 922) je zajištěn v pracovní dny v době od 6.30 hod. do 17.00 hod.

Klientům, jejichž životní situace to vyžaduje, poskytujeme terénní sociální služby (mimo dovozu obědů) dle jejich individuální potřeby i mimo tuto standardní pracovní dobu, s přihlédnutím k provozním možnostem organizace.

Pracovníci PS KH jsou klientům k dispozici i v době, ve které nejsou běžně poskytovány služby. V případě potřeby, pokud u klienta nastane nějaká mimořádná situace – např. náhlé zhoršení jeho zdravotního stavu, se může klient telefonicky obrátit na pracovníky, kteří mu neprodleně zajistí potřebnou pomoc.

Pokud PS KH není schopná pokrýt veškeré potřeby a přání klientů, zajistí v součinnosti s klientem poskytnutí služby jinými organizacemi a odborníky.

Základní sociální služby: 

 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek;
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru (nácvik chůze v domácnosti);
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík;
 • koupel / sprchování ve středisku osobní hygieny (bez asistence);
 • koupel / sprchování ve středisku osobní hygieny s asistencí;
 • koupel / sprchování v domácnosti klienta;
 • pomoc při úkonech osobní hygieny;
 • pomoc při použití WC;
 • zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování;
 • dovoz obědů ve městě (přebírka stravy u dodavatelů, donáška, mytí termosů);
 • dovoz obědů do okolních obcí (přebírka stravy u dodavatelů, donáška, mytí termosů);
 • příprava jídla a pití;
 • podání jídla a pití;
 • běžný úklid a údržba domácnosti;
 • pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti (mytí oken, mytí společných prostor domu);
 • běžné pochůzky;
 • malý nákup do 1 kg;
 • běžné nákupy;
 • praní osobního a ložního prádla na střediscích PS (včetně vyžehlení);
 • doprovod klienta k lékaři, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby.

Fakultativní sociální služby:

 • dohled v domácnosti nad dospělým klientem v době od 07.00 hod. do 15.00 hod.;
 • dohled v domácnosti nad dospělým klientem v době od 15.00 hod. do 22.00 hod.;
 • dohled nad požitím léků;
 • příprava léků (dle rozpisu léků klienta);
 • dovoz motorovým vozidlem k lékaři, do SOH a na různé instituce, dovoz/odvoz prádla pro klienty SOH;
 • dovoz pečovatelů do domácnosti na poskytnutí pečovatelské služby;
 • pedikúra na SOH (pro klienty PS KH);
 • pedikúra v domácnosti.

Kapacita služby:

 • pečovatelská služba terénní – 800 klientů;
 • pečovatelská služba ambulantní – 500 klientů;
 • centrum denních služeb – 25 klientů.

Terénní pečovatelská služba

Posláním terénní pečovatelské služby je zajistit ve vlastním sociálním prostředí klienta rozsah a kvalitu potřebné péče, která do jisté míry kompenzuje klientovu sníženou soběstačnost a umožňuje mu tak žít v přirozeném prostředí domova.

Jedná se zejména o služby:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu;
 • pomoc při osobní hygieně;
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti;
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím;
 • procházka s klientem;
 • dohled v domácnosti nad dospělým klientem;
 • dohled nad požitím léků;
 • dovoz motorovým vozidlem k lékaři, do SOH a na různé instituce;
 • pedikúra v domácnosti.

Rozvoz obědů

Je zajišťován denně i o víkendech a svátcích. V případě potřeby je možno zapůjčit klíče od domu / bytu a pracovníci sociální  péče mohou klientům oběd donést, případně ho přendat na talíř, dát přihřát a podat klientovi.

Klientům můžeme zajistit racionální stravu nebo dietní stravování (diabetická, nízkocholesterolová, šetřící, žlučníková a jaterní dieta), v případě potřeby mletou stravu. Součástí oběda je vždy polévka a hlavní jídlo. Za kvalitu oběda nese zodpovědnost dodavatel.

Při zajištění stravy mají klienti možnost výběru dodávky obědů od 3 dodavatelů:

 • Oblastní nemocnice Kolín, a. s. – Nemocnice Kutná Hora;
 • Catering Beil;
 • SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora (“Teplotechna”).

Cena obědů se pohybuje v rozmezí 53,00 Kč až 66,00 Kč + klient hradí poplatek za dovoz, ve kterém je započítána taktéž přebírka stravy u dodavatelů, donáška, zapůjčení jídlonosičů, mytí jídlonosičů a jejich termoobalů. Povinností klienta je vykonat základní omytí jídlonosičů a jejich termoobalů. Následně jsou jídlonosiče ještě jedenkrát přemývány v myčce nádobí pečovatelské služby.

Aktuální jídelní lístky předávají klientům pracovníci sociální péče a dále jsou uveřejněny v “Jídelní lístky“.

Ambulantní pečovatelská služba

Ambulantní sociální služby jsou poskytovány klientům ve střediscích osobní hygieny:

 • Pirknerovo nám. 202, Kutná Hora
 • U Havírny 922, Kutná Hora
 • Školní 401, Kutná Hora

Jedná se zejména o služby:

 • koupel/sprchováníklient se může umýt samostatně, za asistence rodinného příslušníka (či jiné blízké osoby) nebo za asistence pracovníka sociální péče, klient do střediska přijíždí připravený na poskytnutí služby, přiváží si s sebou čisté prádlo na převlečení, ručník a toaletní potřeby;
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty umytí vlasů, vysušení vlasů, ostříhání nehtů;
 • pedikúra fakultativní služba (doplňková), je poskytována dle provozních možností;
 • praní a žehlení osobního a ložního prádla, včetně vyžehlení.

 

Centrum denních služeb

Centrum denních služeb je určeno pro denní pobyt klientů v době, po kterou se o ně nemůže starat rodina (např. z pracovních důvodů) nebo jiná osoba. Služby jsou klientům poskytovány během pracovního týdne  v čase od 06,30 do 17,00 hod. Klientům, jejichž životní situace to vyžaduje,  zajišťujeme pobyt v CDS dle jejich individuální potřeby i mimo tuto standardní pracovní dobu, s přihlédnutím k našim provozním možnostem. Po celou dobu pobytu jsou klienti nepřetržitě pod dohledem pracovnice sociální péče. Při pobytu v CDS mají klienti zajištěn oběd (včetně jeho podání), je s nimi nacvičována motorika, chodí na procházky,

mohou využít rotoped, dívat se na televizi, hrát společenské hry, číst, věnovat se ručním pracím, odpočívat.

Součástí CDS je středisko osobní hygieny, klienti při svém pobytu mají možnost využít i tyto služby (osobní hygieny – sprchy nebo koupele, pedikúru).

V rámci CDS jsou pro klienty zajišťovány různé volnočasové aktivity, např. zdravotní cvičení, výuka základů práce na počítači, cvičení paměti. Jedná se o aktivizační činnosti, které mají zejména posilovat a rozvíjet komunikační schopnosti a motorické dovednosti seniorů. Dále jsou pro seniory organizovány různé zábavné a vzdělávací akce, které mají za úkol zapojit seniory do aktivního života, vytvořit příjemné prostředí pro setkání seniorů, ale i jejich přátel a známých.

 

Kompenzační pomůcky

Kompenzační pomůcky zapůjčujeme na základě uzavřené „Smlouvy o výpůjčce kompenzační pomůcky osobám se zdravotním postižením a seniorům“ a jsou zapůjčovány bezplatně.

Pomůcky se zapůjčují v případě:

 • na překlenutí období při vyřizování žádosti o pomůcku vlastní;
 • pokud dojde k poruše pomůcky a klient je nucen čekat, než bude opravena;
 • v případě náhlé potřeby – např. úraz.

Kompenzační pomůcky k zapůjčení:

 • mechanický vozík,
 • chodítko,
 • francouzské hole,
 • berle,
 • toaletní křeslo,
 • nástavec na WC,
 • židle do sprchového koutu,
 • sedačka do sprchového koutu,
 • sedačka na vanu,
 • polohovací postel.