Klientům jsou poskytovány základní a fakultativní sociální služby. Základní sociální služby jsou vymezeny zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách) a musí být v rámci výkonu pečovatelské služby zajištěny.

Dle § 75 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, se pečovatelská služba s výjimkou nákladů za stravu (tj. zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování) poskytuje
v rámci základní činnosti bez úhrady:

 1. rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí,
 2. účastníkům odboje,
 3. osobám, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění zákona č. 47/1991 Sb., nebo u nichž bylo odsuzující soudní rozhodnutí pro trestné činy uvedené v § 2 zákona č. 119/1990 Sb., ve znění zákona
  č. 47/1991 Sb., zrušeno přede dnem jeho účinnosti, anebo byly účastny rehabilitace podle § 22 písm. c) zákona č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci, jestliže neoprávněný výkon vazby nebo trestu odnětí svobody činil celkem alespoň 12 měsíců, popřípadě méně, pokud tento výkon měl činit 12 měsíců, avšak skončil ze zdravotních důvodů před uplynutím 12 měsíců,
 4. osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru, jestliže rozhodnutí o tomto zařazení bylo zrušeno podle § 17 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, anebo ve vojenském táboře nucených prací, jestliže rozkaz o jeho zařazení do tohoto tábora byl zrušen podle § 18 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., ve znění zákona č. 267/1992 Sb. a zákona č. 78/1998 Sb., anebo v centralizačním klášteře s režimem obdobným táborům nucených prací, pokud celková doba pobytu v těchto zařízeních činila 12 měsíců, popřípadě méně, pokud tato doba měla činit 12 měsíců, avšak skončila ze zdravotních důvodů před uplynutím 12 měsíců,
 5. pozůstalým manželům (manželkám) po osobách uvedených v písmenech b) až d) starším 70 let.

Sociální služby poskytujeme za úhradu. Ceny jsou uvedeny v „Ceníku služeb“, který naleznete v sekci „Ke stažení“, případně si jej můžete vyžádat telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu (sekce „Kontakty“).

Základní sociální poradenství je bezplatnou službou. Je určeno pro osoby, které se dostaly do tíživé životní situace, patří do cílové skupiny a potřebují se zorientovat v možnostech, jak nastalou situaci řešit.

 

Jaký je postup při zavádění pečovatelské služby?

 • Služby poskytujeme pouze osobám, které jsou uvedeny v cílové skupině.
 • Žadatele navštíví sociální pracovnice v jeho domácnosti nebo tam, kde se v daném období nachází – např. u rodiny za účelem provedení sociálního šetření. Prokáže se služebním průkazem a občanským průkazem. Informuje ho o našich službách, zjišťuje jeho požadavky, potřeby i přání. Žadatel si může k jednání přizvat rodinného příslušníka nebo jinou osobu.
 • Doklady potřebné pro zavedení pečovatelské služby:
   • občanský průkaz;
   • pokud je žadatel účastníkem odboje, předkládá příslušné doklady
 • S žadatelem je sepsána „Žádost o zavedení pečovatelské služby“ a následně uzavřena „Smlouva o poskytování sociálních služeb“.
 • V případě, že nelze uspokojit veškeré požadavky žadatele, sociální pracovnice ho seznámí s možností řešení a nabídne mu možnost zajištění těchto služeb u jiné organizace, která má poskytování takových služeb registrováno.

Sociální služby jsou klientům poskytovány:

 • pracovní dny – v době od 6.30 hod. do  20.00 hod.;
 • sobota, neděle a státní svátky – v době od 6.30 hod. do  20.00 hod.

Provoz ambulantní Pečovatelské služby (U Havírny 922) je zajištěn v pracovní dny v době od 6.30 hod. do 17.00 hod.

Klientům, jejichž životní situace to vyžaduje, poskytujeme terénní sociální služby (mimo dovozu obědů) dle jejich individuální potřeby i mimo tuto standardní pracovní dobu, s přihlédnutím k provozním možnostem organizace.

Pokud PS KH není schopná pokrýt veškeré potřeby a přání klientů, zajistí v součinnosti s klientem poskytnutí služby jinými organizacemi a odborníky.

Základní sociální služby: 

 • pomoc a podpora při podání jídla a pití;
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek;
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru;
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík;
 • pomoc při úkonech osobní hygieny;
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty (umytí vlasů, ostříhání nehtů);
 • pomoc při použití WC;
 • zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování;
 • dovoz obědů nebo donáška jídla (přebírka stravy u dodavatelů, donáška, mytí termosů);
 • pomoc při přípravě jídla a pití;
 • příprava a podání jídla a pití;
 • běžný úklid a údržba domácnosti;
 • pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti;
 • běžné nákupy a pochůzky;
 • velký nákup, např. týdenní nákup;
 • praní a žehlení osobního a ložního prádla, drobné opravy;
 • doprovázení k lékaři, na nákupy, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby, do školy, do školského zařízení, do zaměstnání a doprovázení zpět.

Fakultativní sociální služby:

 • procházka s dospělým nebo dítětem;
 • dohled v domácnosti nad dospělým nebo dítětem;
 • dovoz motorovým vozidlem do Centra ambulantních služeb, k lékaři, na nákupy, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby, do školy, do školského zařízení, do zaměstnání odvoz/dovoz prádla.

Kapacita služby:

 • pečovatelská služba terénní – 250 klientů;
 • pečovatelská služba ambulantní – 30 klientů;

Terénní pečovatelská služba

Posláním terénní pečovatelské služby je zajistit ve vlastním sociálním prostředí klienta rozsah a kvalitu potřebné péče, která do jisté míry kompenzuje klientovu sníženou soběstačnost a umožňuje mu tak žít v přirozeném prostředí domova.

Jedná se zejména o služby:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu;
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu;
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy;
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti;
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím;
 • procházka s dospělým nebo dítětem;
 • dohled v domácnosti nad dospělým nebo dítětem;
 • dovoz motorovým vozidlem do CAS, k lékaři, na nákupy na orgány veřejné moci a na instituce poskytující veřejné služby, odvoz a dovoz prádla.

Rozvoz obědů

Je zajišťován denně i o víkendech a svátcích. V případě potřeby je možno zapůjčit klíče od domu / bytu a pracovníci sociální  péče mohou klientům oběd donést, případně ho přendat na talíř, dát přihřát a podat klientovi. Obědy jsou dováženy pouze v případě potřeby alespoň jedné další základní činnosti dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (vyhláška č. 505/2006 Sb.).

Klientům můžeme zajistit racionální stravu nebo dietní stravování (diabetická, nízkocholesterolová, šetřící, žlučníková, bezlepková a jaterní dieta), v případě potřeby mletou či mixovanou stravu. Součástí oběda je vždy polévka a hlavní jídlo. Za kvalitu oběda nese zodpovědnost dodavatel.

Při zajištění stravy mají klienti možnost výběru dodávky obědů od 2 dodavatelů:

 • Oblastní nemocnice Kolín, a. s. – Nemocnice Kutná Hora;
 • SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora (“Teplotechna”).

Cena obědů se pohybuje v rozmezí 74,-Kč až 85,73,- Kč + klient hradí poplatek za dovoz, ve kterém je započítána taktéž přebírka stravy u dodavatelů, donáška, zapůjčení jídlonosičů, mytí jídlonosičů a jejich termoobalů. Povinností klienta je vykonat základní omytí jídlonosičů a jejich termoobalů. Následně jsou jídlonosiče ještě jedenkrát přemývány v myčce nádobí pečovatelské služby.

Ambulantní pečovatelská služba

Ambulantní sociální služby jsou poskytovány klientům ve středisku osobní hygieny:

 • U Havírny 922, Kutná Hora

Jedná se zejména o služby:

 • koupel/sprchováníklient se může umýt samostatně, za asistence rodinného příslušníka (či jiné blízké osoby) nebo za asistence pracovníka sociální péče, klient do střediska přijíždí připravený na poskytnutí služby, přiváží si s sebou čisté prádlo na převlečení, ručník a toaletní potřeby;
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty umytí vlasů, vysušení vlasů, ostříhání nehtů;
 • praní a žehlení osobního a ložního prádla, včetně vyžehlení.

Kompenzační pomůcky

Kompenzační pomůcky zapůjčujeme na základě uzavřené „Smlouvy o výpůjčce kompenzační pomůcky osobám se zdravotním postižením a seniorům“ a jsou zapůjčovány bezplatně.

Pomůcky se zapůjčují v případě:

 • na překlenutí období při vyřizování žádosti o pomůcku vlastní;
 • pokud dojde k poruše pomůcky a klient je nucen čekat, než bude opravena;
 • v případě náhlé potřeby – např. úraz.

Kompenzační pomůcky k zapůjčení:

 • mechanický vozík,
 • chodítko,
 • francouzské hole,
 • berle,
 • toaletní křeslo,
 • nástavec na WC,
 • židle do sprchového koutu,
 • sedačka do sprchového koutu,
 • sedačka na vanu